Madde 1: Aydınlatma Metni’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, VisporClub tarafından işletilmekte olan çevrimiçi VisporClub uygulamasını (web uygulaması, akıllı telefon uygulamaları da dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir dijital ortam) (Platform) kullanan sporcular ve kullanıcı kulüp çalışan ve yetkilileri (“Veri Sahibi”) tarafından VisporClub ile paylaşılan veya Veri Sahibi’nin Site kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca saklanması, kullanılması, işlenmesi ve paylaşımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir.

İşbu sözleşme VisporClub Kullanıcı Sözleşmesi ve VisporClub Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 2: Kişisel Veri Kapsamı

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu VisporClub Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında (“Kişisel Veri”) ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik ve İletişim Bilgileri (ad, soyad, telefon, e-posta, adres, doğum tarihi, kulüp, pozisyon bilgisi)
 • Fiziksel Bilgiler (cinsiyet, boy uzunluğu, kilo, spor branşına dair fiziksel kapasite verileri)
 • İşlem Güvenliği Bilgileri (parolalar)
 • Platform’a kayıt sırasında istenilen profil fotoğrafı
 • Çerez (cookie) Kayıtları ve bunlarla sınırlı olmaksızın VisporClub platformlarının kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen, üretilen her türlü kişisel veriyi veya işbu Aydınlatma Metni’nde sayılan diğer ve her türlü kişisel veriyi

Madde 3: Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Paylaşılması

VisporClub kişisel verilerinizi; Platform’u sporcu veya gözlemci olarak kullanmanız sırasında VisporClub ile akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulduğu anda veya daha sonraki dönemde onayınız dahilinde yazılı veya elektronik ortamda VisporClub’a iletmeniz ve Platform’a üyelik kaydı oluşturarak bilgi kaydetmeniz ya da talep veya şikâyette bulunmanız suretiyle toplayabilecektir. Bu anlamda VisporClub kişisel verilerinizi; Platform, iş birliği ortaklarımız online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan sizden veya KKB, Risk Merkezi gibi kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından veyahut hâkim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçünçü kişilerden edinebilecektir.

Veri Sahibi’nin VisporClub ile paylaştığı Kişisel Veri veya VisporClub’ın işbu Aydınlatma Metni kapsamında edindiği Kişisel Veri, Veri Sahibi’nin, Platform tarafından sağlanan hizmetlerden faydalanabilmesi, Platform’a üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Platform’un sunduğu ve Platform üzerinden sunulan hizmetlerin ifası, iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda kendisine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, üyelik işlemleri sırasında verilen bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi, Platform güvenliğinin sağlanması, Veri Sahibi ile iletişime geçilmesi, Platform üzerindeki kullanıcı deneyimlerinin iyileştirilmesi, VisporClub’ın şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, çeşitli istatiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması gibi amaçlarla saklanıp işlenebilecektir.

VisporClub, KVKK’nin 5/2, 6/3. maddeleri uyarınca ve ilgili diğer mevzuatlardaki istisnaların varlığı halinde, Veri Sahibi’nin ayrıca iznin almaksızın, Kişisel Veri’leri işleyebilecek ve 3. Kişilerle paylaşabilecektir.

Madde 4: Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği

Kişisel Veri, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Kişisel Veri, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır.

Kişisel Veri’lerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunma hakkının kullanılabilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu durumda saklanan Kişisel Veri’lere başka bir amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. VisporClub, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda; Kişisel Veri’lerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, Kişisel Veri’lere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve Kişisel Veri’lerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Madde 5: Veri Sahibinin Beyan ve Taahhütleri

VisporClub’ın hedefi madde 1’de açıklananın yanı sıra tüm kullanıcılar ve reklam verenler için değerli olan reklamlar ve diğer ticari veya sponsorlu içerikler sunmaktır. Bunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için, Veri Sahibi aşağıdakileri kabul eder:

KVKK ve bu kapsamda oluşturulan VisporClub ilkelerine uygun olmak kaydıyla; sunduğumuz veya geliştirdiğimiz ticari, sponsorlu veya ilgili içeriklerle bağlantılı olarak kullanıcı adınızın, profil resminizin, içeriğinizin, fotoğrafınızın, videonuzun, görüntünüzün, bilgilerinizin, kendinizin paylaştığı veya Platform’da kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen verileriniz; kullanılmasına, işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve üçüncü kişi iş ortaklarına ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verirsiniz. Bunun anlamı, örneğin, bir işletme veya diğer kuruluş ya da kişiye, size bir bedel ödemeden, içeriğiniz veya bilgilerinizle birlikte adınızı, fotoğrafınızı, videonuzu, görüntünüzü, profilinizi ve bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen ve/veya ürettiğiniz her türlü Kişisel Veri’yi göstermesi, paylaşması için bize bir ücret ödemesi için izin verirsiniz.

VisporClub, bilgiler ve içerikler tarafınızca silinse dahi, Platform’a girdiğiniz bilgileri KVKK kapsamında işleyebilir, kendi iş ortaklarıyla paylaşabilir, depolayabilir, kategorize edebilir, analiz edebilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarabilir üçüncü kişi iş ortaklarına ve/veya danışmanlarına aktarabilir ve 3. Kişilerle paylaşabilir. Platform’a üye olmakla beraber bu izinleri vermeyi kabul etmiş olursunuz.

Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Platform’u veya diğer servisleri kullanmaya devam eden her kişi, işbu metin sınırları dahilinde kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya Platform’un kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen verilerin işlenmesine, kaydedilmesine, üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya VisporClub’ın ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına üçüncü kişi iş ortaklarına ve/veya danışmanlarına aktarılmasına ve 3. kişilerle paylaşılmasına açıkça izin ve onay verir.

Madde 6: VisporClub Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı

VisporClub tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yeterli korumanın bulunmadığı tesip ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Madde 7: VisporClub’ın Yükümlülükleri

Veri Sahibi, KVK’nın 11. maddesi uyarınca VisporClub’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçünçü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://vispor.club/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVK Başvuru Formu aracılığıyla VisporClub’a bildirebilirsiniz.

VisporClub talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde VisporClub’ın, Kurul tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Madde 8: Veri Gizliliği İlkeleri ve Yapılacak Değişiklikler

İşbu Aydınlatma Metni hükümleri, mevzuat değişikliklerine bağlı olarak veya dijital platformlara yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri internet sitemizde yayınlayarak sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişiklikleri, bazı önemli durumlarda, e-posta ile veya sizi haberdar etmek üzere makul şekilde tasarlanmış dikkat çekici başka bir yöntemle, duruma uygun olarak ek bildirimler ile bildirebiliriz. İşbu Aydınlatma Metni’nin şartlarını kabul etmemeniz halinde hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilme hakkınız saklıdır. İşbu Aydınlatma Metni hükümlerinde değişiklik olabilecektir. Aydınlatma Metni hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Bu nedenle VisporClub’ı her ziyaret edişinizde Aydınlatma Metni’ni yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Değişikliklerden sonra sunulan hizmetlerden yararlanılmaya devam etmekle bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

VisporClub tarafından saklanan Kişisel Veri’lerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde VisporClub’ın bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sistem’i her ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, işletim sisteminiz, kullandığınız tarayıcınız (chrome, explorer vs.), bağlantı zamanı ve süre bilgileriniz ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup izniniz gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerinizin 3. şahıslarla paylaşılmamak kaydıyla VisporClub tarafından Kişisel Veri’lerinizle ilişkilendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.

Madde 9: Çerezler

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Site’de, platformlarda veya Uygulama’da bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, platformlarımızı ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz.

VisporClub, çerez (cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızdan çerez (cookie) ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece Sistem’imizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

Madde 10: Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Aydınlatma Metni Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.